ایبل و روباه متوجه می‌شوند شاید شخصی وجود داشته باشد که بتواند وضعیت وخیم پسرک را درمان کند. اما راه رسیدن به او طولانی و پرخطر است… و کسانی که در این مسیر سر راه‌شان قرار می‌گیرند، به این سادگی‌ها به آن‌ها اجازه‌ی عبور نمی‌دهند.