محبت و مهربانی پیش از این برای ایبل مفاهیمی غریب بوده‌اند، اما در سیرک مگدالنا هر چیزی ممکن است.