پیغامی می‌رسد که طوفانی در پی ایبل و روباه شکل گرفته. سیرک مگدالنا برنامه‌اش را عوض کرده تا از خطر دور بماند. درهمین‌حین دین ایبل به مگدالنا ادا می‌شود و فرصت انتخاب آینده‌اش را پیدا می‌کند.