درست زمانی که شانس یک زندگی جدید به او رو کرده، ایبل دوباره کنترل خودش را از دست می‌دهد و برای خانواده‌ی جدیدش دردسر ایجاد می‌کند.