اعضای سیرک مگی سعی می‌کنند پس از برطرف شدن طوفان، دست‌وپای‌شان را جمع کنند. در همین حین ایبل و روباه می‌فهمند در هر جای جنگلی که این مدت داخلش بوده‌اند، چشم‌هایی حرکات آن‌ها را دنبال می‌کنند.