لیزا که زنی جوان با گذشته‌ای دردناک است، وقتی اتاق اجاره‌ای زیبایی در یک خانۀ بزرگ پیدا می‌کند، از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد. مالکان خانه زوجی گرم و مهربان هستند. همه‌چیز خوب به‌نظر می‌رسد، تا زمانی که لیزا در اتاقش نامۀ خودکشی مردی را پیدا می‌کند. اما مالکان خانه با اصرار بر اینکه این مرد اصلاً وجود نداشته و لیزا اولین مستأجر آنهاست، باعث می‌شوند لیزا به خودش شک کند.
لیزا که مشتاق حل کردن معمای مردی‌ست که پیش از او در اتاق زندگی می‌کرده، با وقوع اتفاقات آزاردهندۀ متعدد و پیاپی نگران و مضطرب می‌شود. یک نفر نمی‌خواهد لیزا حقیقت را بفهمد.
آهسته‌آهسته دیوارهای خانه دورتادور لیزا تنگ می‌شوند، رازهایش خود را به او نشان می‌دهند و چنان او را دچار شک‌وتردید می‌کنند که حتی دیگر نمی‌تواند واقعیت را از خیال تشخیص بدهد، و با‌این‌حال سعی می‌کند حقیقت را بفهمد…
این اتاق قبلاً یک قربانی گرفته.