۱۸

کتابسرای تندیس:

 1. ملکه سرخ
 2. شمشیر شیشه‌ای
 3. قفس پادشاه
 4. آواز ملکه
 5. زخم‌های پولادین
 6. اسطوره
 7. نابغه
 8. قهرمان

باژ:

 1. سه تاج شوم
 2. سریر شوم
 3. دو سلطنت شوم
 4. کاراوال
 5. بتمن – شبگرد
 6. یخزده چون شب
 7. ناشناخته‌ها ۱ – وارون‌گاه
 8. ناشناخته‌ها ۲ – تعقیب
 9. ناشناخته‌ها ۳ – کورسوی امید
 10. ناشناخته‌ها ۴ – بازگشت