در ده مجموعه (چهارده کتاب، چهل‌ویک کمیک و چهار داستان کوتاه) همکاری داشته‌ایم.