۳۲

باژ:

 1. بتمن: شوالیه تاریکی
 2. بتمن: خیزش شوالیه تاریکی
 3. آنای خونین
 4. دختر کابوس‌ها
 5. غرب میانه ۹ – قلب طوفانی
 6. غرب میانه ۱۰ – جنگل زمستانه
 7. غرب میانه ۱۱ – وفاداری
 8. غرب میانه ۱۲ –
 9. غرب میانه ۱۳ –
 10. غرب میانه ۱۴ –
 11. غرب میانه ۱۵ –
 12. غرب میانه ۱۶ –
 13. غرب میانه ۱۷ –
 14. غرب میانه ۱۸ –
 15. فلش: به‌پیش ۱
 16. فلش: به‌پیش ۲
 17. فلش: به‌پیش ۳
 18. فلش: به‌پیش ۴
 19. فلش: به‌پیش ۵
 20. فلش: به‌پیش ۶
 21. فلش: به‌پیش ۷
 22. فلش: به‌پیش ۸
 23. فلش: به‌پیش ۹
 24. فلش: به‌پیش ۱۰
 25. فلش: به‌پیش ۱۱
 26. فلش: به‌پیش ۱۲
 27. فلش: به‌پیش ۱۳
 28. فلش: به‌پیش ۱۴
 29. فلش: به‌پیش ۱۵

ویدا:

 1. پل ارواح

هوپا:

 1. جمهوری پاییز

کوله‌پشتی:

 1. هندوانه، ماهی، کتاب مقدس